Provozní a ubytovací řád

Všechny ubytované osoby (dále jen: „hosté“) jsou na počátku ubytování povinni se seznámit a posléze se řídit tímto provozním řádem a všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele Chaty Horal.

 

1. Příjezd a odjezd

1.1. Hosté jsou při příjezdu povinni složit do rukou správce chaty vratnou zálohu ve výši 10.000 Kč.

1.2. Hosté budou ubytování poté, co jejich odpovědný zástupce uhradí vratnou zálohu a předloží platný doklad totožnosti správci chaty, ze kterého budou zapsány údaje do ubytovací knihy.

1.3. Ostatní hosté jsou rovněž povinni zapsat své osobní údaje do ubytovací knihy pro potřeby evidence. Dle současných podmínek město Tanvald nevybírá rekreační poplatku obce.

1.4. Maximální možná kapacita ubytování je 15 osob. Po předchozí dohodě s provozovatelem chaty je možné navýšit kapacitu ubytování o dvě osoby, v takovém případě zajisti provozovatel přistýlku.

1.5. Host je povinen zaplatit za ubytování a služby dle aktuální nabídky provozovatele chaty, který host obdrží e-mailem v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

1.6. Host je dále povinen uhradit místní poplatek z pobytu, jehož výše je stanovena obecně závaznými vyhláškami města Tanvald v platném znění. Tento místní poplatek z pobytu bude společně s náklady za skutečně spotřebovanou energii a další služby, jejichž výčet je možné najít ve Všeobecných obchodních podmínkách provozovatele, odečten z vratné kauce.

1.7. Zahájení ubytování s předáním klíčů je možné od 15:00 do 18:00.

1.8. Příjezd je vždy nutné avizovat telefonicky správci chaty 2 hodiny předem na tel. č. 728284892.

1.9. Zjistí-li host při přebírání chaty jakékoli závady, je povinen je neprodleně nahlásit správci chaty.

1.10. V den ukončení pobytu předává host chatu správci chaty nejpozději do 10:00 hodin. Host provede běžný úklid objektu – umyje nádobí, smete/vysaje podlahu, odstraní odpadky do určených nádob, apod. V případě nepřiměřeného znečištění objektu bude účtování poplatek za úklid ve výši 1500,- Kč. Odjezd je opět nutné avizovat telefonicky správci chaty na tel. č. 728284892, který chatu převezme a provede kontrolu za přítomnosti minimálně jednoho z hostů.

1.11. V případě, že host předá chatu s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši dána k úhradě.

1.12. Při předávání a přebírání chaty host spolu se správcem chaty vyplní a podepíší Předávací protokol.

1.13. Parkovat motorová vozidla je možné pouze na místech k tomu vyhrazených.

2. Pravidla chování hostů v chatě

2.1. Při vstupu do chaty je nutno se přezout do domácí obuvi a v celém prostoru chaty používat výhradně domácí obuv.

2.2. Ve vnitřních prostorách chaty platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Rozdělávat oheň ve venkovních prostorách k tomu určených je možné pod podmínkou, že bude vždy přítomna dospělá osoba a zbytky ohně budou následně řádně uhašeny.

2.3. V chatě není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, což se netýká spotřebičů sloužících k osobní hygieně.

2.4. Pokud dojde k jakémukoli poškození chaty nebo jejího vybavení a zařízení, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

2.5. V případě ztráty klíče, je host povinen uhradit pokutu 1.000 Kč.

2.6. Host nesmí bez souhlasu provozovatele nebo jím pověřené osoby přemísťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

2.7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí. Hosté jsou povinni dodržovat řádné třídění opadu do barevně vyznačených nádob, které se nacházejí v objektu.

2.8. Vykonávat dozor nad dětmi v objektu nebo jeho bezprostředním okolí.

2.9. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken.

3. Odpovědnost za škody na zdraví a majetku hostů

3.1. Každý z hostů je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných motorových vozidlech. Provozovatel chaty ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovených Zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálně platném znění.

3.2. Majetek ubytovaných hostů není pojištěn.

3.3. Provozovatel učinil veškerá opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu odpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů provozovatelem pojištěny nejsou.

3.4. Každý přítomný host je povinen neprodleně ohlásit provozovateli chaty nebo jím pověřené osobě nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

4. Odpovědnost za škody způsobené na majetku Provozovatele

4.1. Hosté odpovídají za škodu způsobenou na majetku provozovatele, za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech objektu nenese ubytovatel zodpovědnost.

4.2. Ubytovaný prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovatele nedošlo.

4.3. Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

5. Noční klid

5.1. V celém areálu objektu Chata Horal platí pro všechny ubytované zákaz rušení nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodin.

6. Ubytování se zvířetem

6.1. Pobyt domácích mazlíčků je možný v případě jejich nahlášení provozovateli Chaty Horal a úhradě poplatku, jehož výše činí 100,- Kč/den.

7. Ostatní 

7.1. Výměna ložního prádla a ručníků se provádí po každém ubytovaném nebo na požádání.

7.2. Sušení prádla na radiátorech je přísně zakázáno, zvýšené riziko nebezpečí požáru.

7.3. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci chaty.

7.4. Všichni hosté jsou povinni dodržovat tento provozní řád.

7.5. Provozovatel nebo správce chaty má právo smlouvu o ubytování vypovědět před uplynutím sjednané doby bez výpovědní doby, jestliže host i přes upozornění a výstrahu porušuje povinnosti a zákazy stanovené tímto provozním řádem. Host je po oznámení o výpovědi smlouvy o ubytování povinen chatu bez prodlení opustit. V tomto případě nevzniká hostu právo na vrácení dohodnuté ceny za ubytování.

 

V Tanvaldu dne 21. ledna 2022

Beacon Property Solutions