Všeobecné obchodní podmínky

Provozovatele: Beacon Property Solutions s.r.o., se sídlem Uralská 634, Praha 6, 160 00, IČ: 27208524, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 104565 pro provozování krátkodobého ubytování v objektu Chata HORAL na adrese K Dubu 482, 468 41 Tanvald prostřednictvím on-line prostředí umístěného na internetové adrese www.chatahoral.cz. a v provozovnách Provozovatele.

Kontaktní údaje provozovatele:

Odpovědná osoba: Markéta Lachmanová

Tel: +420 728 284 892

E-mail: info@chatahoral.cz

Obsah:

  • Úvodní ustanovení
  • Uzavření Smlouvy o ubytování
  • Cena za ubytování, záloha, platební podmínky
  • Způsobená škoda
  • Odstoupení od Smlouvy o ubytování
  • Ochrana osobních údajů
  • Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Beacon Property Solutions s.r.o., se sídlem Uralská 634, Praha 6, 160 00, IČ: 27208524, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 104565. (Dále jen „Pronajímatel“ či „Provozovatel“.) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o ubytování/přechodném nájmu, (dále jen „Smlouva o ubytování“) uzavírané mezi Provozovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Zájemce“) prostřednictvím elektronické pošty a webových stránek prodávajícího v souladu s ustanovením § 2326 Občanského zákoníku. Informace o ubytování jsou Provozovatelem umístěny na internetové adrese chatahoral.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Krátkodobým ubytováním se rozumí výlučně tato samostatná služba, s níž není spojena žádná další služba cestovního ruchu ve smyslu § 2521 občanského zákoníku (dále jen „krátkodobé ubytování“).

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Záležitosti neupravené obchodními podmínkami nebo Smlouvou o ubytování se řídí platnými ustanovením právního řádu.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o ubytování. Smlouva o ubytování a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o ubytování lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření smlouvy o ubytování

2.1. Veškerá prezentace krátkodobého ubytování umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a provozovatel není povinen uzavřít smlouvu o krátkodobém ubytování. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní krátkodobého ubytování obsahuje informace o krátkodobém ubytování. Cena krátkodobého ubytování bude stanovená písemně ve zprávě, kterou zašle Provozovatel Zájemci na e-mail, ze kterého bude Provozovateli zaslána písemná objednávka ubytování.

2.2.1. Ceny krátkodobého ubytování bude včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma místních poplatků z lůžka, poplatku z ubytování domácího zvířete, ceny za spotřebované energie a případných dalších doplatků splatných na místě, uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách

2.2.2. Při krátkodobém ubytování je rovněž ze strany provozovatele vyžadována kauce. Cena taktéž neobsahuje náklady na dopravu a parkování a cestovní pojištění.

2.3. Pro objednání krátkodobého ubytování zašle Zájemce písemnou objednávku Provozovateli na e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele. V tomto e-mailu je třeba uvést:

2.3.1. Termín, ve kterém chce zájemce u ubytování využít služeb Provozovatele;

2.3.2. počtu ubytovaných osob;

2.3.3. zda chce využít možnosti ubytování s domácím zvířetem. Tato možnost je zpoplatněna částkou 100,- kč za každý započatý den.

2.3.4. Pokud chce využít další možnosti individuální úpravy ubytování v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a provozním řádem (navýšení počtu maximální kapacity prostřednictvím přistýlky či možnosti stanování v létě)

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.4. Před zasláním objednávky prostřednictvím e-mailu Provozovateli je doporučeno zkontrolovat zaslané údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky zájemci zašle elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty, z které zájemce zašle Provozovateli objednávku. (dále jen „elektronická adresa zájemce“).

2.5. Příjezd a odjezd zájemce a ostatních ubytovaných hostů se řídí provozním řádem objektu.

3. Cena ubytování, záloha ceny za krátkodobé ubytování

3.1. Cena za ubytování uvedená v e-mailu na základě objednávky tvoří cenu finální. Cena přitom nezahrnuje:

3.1.1. cestovní pojištění a pojištění pro případ storna;

3.1.2. náklady na dopravu a parkování;

3.1.3. místní poplatek obecnímu úřadu z ubytovací kapacity;

3.1.4. poplatek za ubytování domácího zvířete;

3.1.5. cenu spotřebované energie

3.1.6. případné další poplatky splatné na místě, uvedené v prezentaci objektu v sekci zvláštnosti

3.2. Zájemce se zavazuje na základě uzavřené smlouvy o ubytování zaplatit zálohu ceny objednaného krátkodobého ubytování v celé její výši, a to bezhotovostně převodem na účet Pronajímatele č. …………………. , vedený u společnosti …………… a.s. (dále jen „účet provozovatele“);

3.3. Záloha ceny objednaného krátkodobého ubytování je splatná následovně:

3.3.1. záloha ve výši 50 % ceny objednaného krátkodobého ubytování ve lhůtě stanovené zálohovou fakturou, kterou obdrží zájemce od pronajímatele společně s platebními údaji na e-mailovou adresu, kterou uvede v objednávkovém formuláři.

3.3.2. zbylá část ceny krátkodobého ubytování ve výši 50 % z celkové ceny krátkodobého ubytování je splatná nejpozději do 15 dnů přede dnem zahájení krátkodobého ubytování.

3.4. V případě, že je objednávka klientem učiněna v době 15 dní a méně před dnem zahájení krátkodobého ubytování, je úhrada ceny objednaného krátkodobého ubytování splatná v celé její výši ve lhůtě 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy o ubytování (pokud není v platebních pokynech uvedeno jinak).

3.5. Zaplacená záloha bude započtena na cenu krátkodobého ubytování u zájemce podle objednávky.

3.6. Zájemce je povinen uhradit zálohu ceny objednaného krátkodobého ubytování společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek zájemce uhradit zálohu ceny objednaného krátkodobého ubytování je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet provozovatele. Účet provozovatele je tuzemský korunový účet, jakékoliv náklady spojené se směnou plateb jdou výlučně k tíži klienta.

3.7. Provozovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o ubytování zájemci písemné potvrzení o úhradě, kterou mu zašle na poskytnutou e-mailovou adresu, z které obdržel objednávku.

4. Způsobená škoda, náhrada škody

4.1. Zájemce a ubytovaní osoby užívají objekt krátkodobého ubytování a ubytovací prostor na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za újmy (škody) způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními katastrofami, teroristickými útoky, stávkami, násilím všeho druhu apod.

4.2. Zájemce je plně odpovědný za újmy (škody) na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními ubytovanými osobami. Zájemce je povinen každou způsobenou újmu (škodu) ohlásit a uhradit provozovateli nejpozději v den odjezdu.

4.3. V případě, že Zájemce využije možnosti ubytování s domácím zvířetem, nese odpovědnost za škody na majetku tímto zvířetem způsobené a je povinen tuto škodu Provozovateli v plné výši nahradit. Dále je majitel domácího zvířete/psa povinen uklízet exkrementy na zahradě a v bezprostředním okolí objektu. Není dovoleno pejsky o samotě v objektu ani na zahradě.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Zájemce je povinen dodržovat a řídit se provozním řádem a všeobecnými podmínkami provozovatele.

5.2. Provozovatel si vynahrazuje odstoupit od smlouvy v případě, že dojde k závažnému porušení smlouvy ze strany zájemce.

5.3. Závažným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy:

5.3.1. Na pobyt nastoupí počet osob přesahující maximální kapacitu objektu či vyšší počet osob, než byl nahlášen.

5.3.2. Dojde ke svévolnému zvýšení počtu ubytovaných osob během doby pobytu bez vědomí a souhlasu provozovatele.

5.3.3. Dojde k porušení zákazu kouření.

5.3.4. Dojde k závažnému porušení provozního řádu, zejména ustanovení týkajících se manipulací s ohněm a užití otevřeného ohně uvnitř objektu.

5.3.4. Zájemce nenahlásí závady, poruchy, či poškození vybavení objektu bezodkladně.

5.4. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu jejího závažného porušení ze strany Zájemce, je provozovatel oprávněn si ponechat finanční prostředky, která mu již byly poskytnuty zájemcem jako smluvní pokutu.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. V případě odstoupení od smlouvy musí zaslat zájemce písemné odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu, na kterou zaslal objednávku.

6.2. V případě odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel poměrnou část peněžních prostředků přijatých od klienta po započtení odstupného, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy o ubytování, stejným způsobem, jakým je provozovatel od zájemce přijal.

6.3. V případě prodlení klienta s úhradou zálohy ceny či zbylé části zálohy ceny objednaného krátkodobého ubytování je provozovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy o krátkodobém ubytování odstoupit.

6.4. Odstoupit od smlouvy je možné po úhradě odstupného následovně:

6.4.1. ve lhůtě 90 a více dní před termínem ubytování….bez poplatku

6.4.2. ve lhůtě 89-60 před termínem ubytování…50 % z výše zálohové ceny

6.4.3. ve lhůtě 59-30 před termínem ubytování….100 % z výše zálohové ceny

6.4.4. ve lhůtě 29-15 před termínem ubytování….75 % z celkové ceny

6.4. 5. ve lhůtě 14 dní a méně před termínem ubytování … 100% z celkové ceny

6.5. V případě, že klient využije svého práva k odstoupení smlouvy zaplacením odstupného, sdělí tuto skutečnost písemně provozovateli. Provozovatel je oprávněn započíst svůj nárok na odstupné oproti nároku zájemce na vrácení zaplacené ceny krátkodobého ubytování a klientovi tak vrátit zaplacenou zálohu poníženou o odstupné.

6.6. Provozovatel je oprávněn krátkodobé ubytování zrušit, jestliže dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelné pohromě, katastrofě, jiné nenadálé události), pro které není možné ubytovaní zajistit. V takovém případě nabídne provozovatel zájemci náhradní termín, popřípadě mu vrátí v plné výši již poskytnuté finanční prostředky

6.7. Změna jména zákazníka, počtu přihlášených osob (není-li překročen maximální počet osob povolený pro daný objekt), dodatečný požadavek na ubytování psa či dětskou postýlku je bez poplatku.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů zájemce je poskytována v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nařízením GDPR a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2. Zájemce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3. Zájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o ubytování nebo plnění povinností ze zákona a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li zájemce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zájemci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy o ubytování

7.4. Zájemce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5. Zpracováním osobních údajů zájemce může provozovatel jako správce osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě zájemce nebudou osobní údaje provozovatelem bez předchozího souhlasu zájemce předávány třetím osobám.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro dané účely, pro které jsou shromažďovány nebo zpracovávány. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Provozovatel je povinen vést v souladu se zákonem a článkem 30 nařízení GDPR záznamy o činnostech zpracování.

7.7. Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. V případě, že by se zájemce domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zájemce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

7.8.1. požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

7.8.2. požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.9. Mezi další práva zájemce jako subjekt údajů, patří právo na přístup k osobním údajům, právo opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a další práva upravená zákonem.

7.10. Požádá-li zájemce o informaci o zpracování svých osobních údajů (zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů), je mu prodávající povinen tuto informaci bezplatně předat. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může provozovatel buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Pokud provozovatel žádosti zájemce nevyhoví bez řádného zdůvodnění, může se zájemce obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.11. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními stranami, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích a se kterými se smluvní strany seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou, se považují za důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu způsobem v rozporu s účelem smlouvy nebo platnými právními předpisy.

7.12. Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je provozovatel povinen toto porušení bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) a zájemci, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody zájemce.

7.13. Vše výše uvedené stvrzuje zájemce potvrzením souhlasu umístěného na internetových stránkách prodávajícího.

8. Zasílání obchodních sdělení s ukládání cookies

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač v rozsahu, který si kupující sám na webových stránkách definoval. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený smlouvou o krátkodobém ubytování (přechodném nájmu) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Smlouva o krátkodobém ubytování včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

V Tanvaldu dne 22.února 2022

Beacon Property Solutions s.r.o.